Nie z³oœæ Dody

Nienawidzê, kiedy k³amiesz mi prosto w twarz
Nienawidzê, bo o wszystkim ju¿ wiem
Nienawidze a Ty mnie jeszcze nie doϾ znasz
Nienawidzê Ciê i kocham
Ka¿dy dzieñ przynosi kolejny dowód ¿e
B³¹dzisz myœl¹c opêta³eœ mnie
Z ka¿dym dniem bez sensu chcesz mnie przekonaæ
¯e jesteœ wszystkim a ja ¿yje bo kocham Ciê
A prawda jest zupe³nie inna me kochanie
To ja mam w³adze a Ty grzecznie le¿ysz tu przy œcianie
Utopiæ moge Cie w ³y¿eczce suchej wody
Wiêc nie k³am i nie z³oœæ Dody
Najdziwniejsze w tym jest ¿e bardzo kocham Ciê
A dziwniejsze, ¿e i Ty kochasz mnie
Chcemy sob¹ rz¹dziæ, ale pamiêtaj ¿e
Jesteœ wa¿ny, ale nie usidlisz mnie

Músicas mais populares de Virgin

Outros artistas de