Padlý Andìl - Satan

Andìl z nebes padlý
pro Boha-Andìl nebezpeèný!

Kleslý ze své skvìlosti,
svržený tvor do propasti.
Vyrovnat se chtìl Stvoøiteli
a bít se s ním o jeho mocnosti.

On spolu s legiemi obývá
ty místa prokletá a temná.
Místa houstnoucího soumraku
vzbuzující šílenství a hrùzu.

Zde vìèné zlo jen je
v køeèích vìèné agónie.

Satan a jeho vìrní
-ve prospìch pekelných legií-
staví dlouhé zástupy zla,
všude vládne temnota.

Náboženské boží symboly
jsou jeho nepøáteli,
promìòují se v modlu
oni-vrazi starých Keltù.

Žízeò volá ústy Druidù,
ze starých èerných lesù,
z temné noci bez konce,
po vinobraní nazaretské krve.

Je to jediný,,Duch Zemì"
a prahne po svobodì.

Satan z pout tì dostane,
zde nechce ty køesanské ovce.
On svobodu ti rád dá,
uznávejte tohoto démona.
-Satana-

Músicas mais populares de Sekhmet

Outros artistas de Indefinido