Try Smiling

Onurdo uso bonda (mm)
Gureya niga usurthenika
Gu sarami jakuman nor ullinika
Otohgedun nor uge mandurgo shipho
Honja sarang hanunge nege (ooh)
Gyodirsu obsur mankhum himduro
Hajiman no unungon
Jogiboda do shirhunika
Norur wiheso onurdo nanun ununda
Saranghe nor sarang hanika
Noman issumyon hengbog hanika
Gasumun aphado to usobonda (mm)
Usumur junun saram chorom
Surphun obnun saram chorom
Onurdo ni dwieso (ni dwieso)
Sori obshi to uro bonda..
Gasumi joryo onda~
Noui surphun pyojong hani yedo
Gu sarami cham mibda
Ni sarangur da gajyonunde
Mwoga mojara nor irohge ullinunji
Saranghe nor sarang hanika
Noman issumyon hengbog hanika
Gasumun aphado to usobonda (ooh ye)
Usumur junun saram chorom
Surphun obnun saram chorom~
Onurdo ni dwieso (ni dwieso)
Sori obshi to uro bonda..
(oh) shwirse obshi nunmuri chaorugo
Dashi ogjiro to samkyo ne bonda..
Jugur mankhum himdurodo
Michirgod mankhum aphado
Ununda
Hoh hoh..
(nega do nor sarang) yeah (hanika)
(ne jashin boda nor) oh (akinika)
Du nunun urodo to chama nenda oh
Ne maum hana modurodo
Ne sarang boji mothedo
Onurdo ni apheso (ni apheso)
Dashi hanbon to uso bond

Curiosidades sobre a música Try Smiling de DaeSung

Quando a música “Try Smiling” foi lançada por DaeSung?
A música Try Smiling foi lançada em 2014, no álbum “D'slove”.

Músicas mais populares de DaeSung

Outros artistas de K-Pop